ข้อกำหนดในการตรวจสอบบัญชีและกระบวนการ

การตรวจสอบบัญชีของคุณจะช่วยให้คุณมีความปลอดภัยสูงสุดและยังจะให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชีของคุณ

ลูกค้า Forex4you ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบบัญชีจะได้รับการอัพเกรดที่มีคุณสมบัติซึ่งจะสามารถกระทำสิ่งต่อไปนี้:

สำหรับการตรวจสอบกรุณาส่งสำเนาของเอกสารดังต่อไปนี้:

  1. เอกสารประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน (ID)
  2. เช่น: หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต, ใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารทั้งหมดต้องถูกต้องและมีช่วงเวลาที่หมดอายุนานกว่าหนึ่งเดือนในช่วงเวลาของการตรวจสอบ

  3. เอกสารยืนยันที่อยู่อาศัยของคุณ
  4. เช่น: สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีใบอนุญาตผู้พำนักหรือที่ลงทะเบียนไว้, บิลค่าสาธารณูปโภค / ค่าบริการอินเตอร์เน็ต / ค่าโทรศัพท์มือถือหรือสเตทเม้นบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเอกสารที่ออกโดยภาครัฐอื่นๆ เอกสารจะต้องมีชื่อ, นามสกุล ที่อยู่อาศัยของคุณ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร

ข้อกำหนดของเอกสาร:

  • ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดจะต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  • เอกสารที่จะต้องมีการคัดลอกหรือสแกนอย่างสมบูรณ์เต็มหน้า
  • สำเนาทุกไฟล์จะต้องสแกนสี
  • เอกสารทั้งหมดต้องเป็นรูปแบบเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆทั้งสิ้น
  • ส่งเอกสารทั้งหมดต้องไม่ชำรุดเสียหาย
  • กรุณาถ่ายรูปหรือสแกนเอกสาร หรือส่งเอกสารจากอุปกรณ์มือถือ

Dear clients! Please note that all copies and scans of documents and utility bills must be submitted in Russian (Cyrillic) or English (Latin) languages.

Our company complies with international requirements and broker-dealer regulations, so if the documents you are submitting are in a language other than English or Russian, please provide an officially translated and certified version in one of the above-mentioned languages. Thank you for understanding.