• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • Market Watch Window Details

  ถอดความวิดีโอ

  “Market Watch” คือ หน้าต่างใน MetaTrader4 ซึ่งแสดงราคาที่คุณจะขาย (bid price) และราคาที่คุณจะซื้อ (ask price) และคุณยังสามารถดูเครื่องมือการเทรด ส่งคำสั่ง เปิดแผนภูมิ เป็นต้น หน้าต่าง “Market Watch” นี้จะมีรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เทอมินอลการเทรด (Trading Terminal) ได้รับราคาจากเซิร์ฟเวอร์

  หน้าต่างแสดงข้อกำหนดเฉพาะของสัญญาสัญลักษณ์ (Symbol Contract Specification) ประกอบด้วยข้อตกลงของการเทรดสัญลักษณ์ การดูคุณสมบัติของสัญลักษณ์สามารถทำได้โดยการคลิกที่ “ข้อกำหนดเฉพาะ” (Specification) ในเมนูข้อความในหน้าต่าง Market Watch” หน้าต่างนี้จะแสดงพารามิเตอร์ซึ่งตั้งไว้โดย Forex4you ดังนี้

  ค่าธรรมเนียมการเทรดหรือค่าสเปรด (Spread) จะแสดงในหน่วยจุด ถ้าค่าสเปรดกำลังลอยตัว พารามิเตอร์ก็จะลอยตัวเช่นกัน

  ตัวเลข (Digits) คือตัวเลขทศนิยมของราคาของสัญลักษณ์

  ระยะห่างขั้นต่ำ (Stop levels) แสดงในหน่วยจุด ภายในกรอบราคา เทรดเดอร์ไม่สามารถวางจุดขาดทุน (Stop Loss) จุดทำกำไร (Take Profit) และส่งคำสั่งล่วงหน้าได้ เมื่อคุณพยายามส่งคำสั่งเข้าในกรอบราคา (Timeframe) จะมีข้อความขึ้นมาว่า “คำสั่งตั้งราคาใช้ไม่ได้” (Invalid Stops)

  ขนาดสัญญา (Contract Size) คือตัวเลขหน่วยของสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน หรือสินทรัพย์ทางการเงินใน 1 ล็อต

  ค่าเงินของเงินทุนประกัน (Margin Currency) คือค่าเงินที่คำนวณรวมความต้องการเงินทุนประกันเข้าไปด้วย

  โหมดคำนวนกำไร (Profit Calculation Mode) คือ Forex หรือ CFD

  โหมดคำนวณเงินทุนประกัน (Margin Calculation Mode) เป็นค่า leverage สำหรับ Forex หรือ CFD

  การประกันความเสี่ยงของเงินทุนประกัน (Margin Hedge) แสดงเงินทุนประกันที่ตัดจากคำสั่งประกันความเสี่ยงสำหรับ 1 ล็อต

  เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนประกัน (Margin Hedge) ชี้ว่าส่วนไหนของค่าของขนาดฐานเงินทุนประกันที่ถูกคำนวณตามประเภทของสัญลักษณ์ที่ถูกตัดจากบัญชีไป

  การเทรด (Trade) คุณสามารถตั้งค่าได้ 3 ตัวเลือก คำอนุญาตแรกคือ เทรดกับเครื่องมือการเทรดนี้ เมื่อตั้งค่าเป็น “เข้าถึงโดยสมบูรณ์” (Full Access) เทรดเดอร์จะสามารถปิดและเปิดตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) ได้ ในขณะที่ตัวเลือก “ปิดอย่างเดียว” (Close Only) จะทำได้แค่ปิดตำแหน่งซื้อขาย และตัวเลือก “ปิดการใช้งาน” (Disabled) จะทำให้คุณไม่สามารถเทรดได้

  การดำเนินการคำสั่ง (Execution) คือประเภทการดำเนินการของสัญลักษณ์

  โหมด GTC (GTC Mode) คือโหมดตั้งวันหมดอายุของคำสั่ง ซึ่งคุณสามารถตั้งได้ 3 ตัวเลือก ดังนี้
  • ตัวเลือกแรกคือ คำสั่งล่วงหน้ามีผลจนกว่าจะยกเลิก สำหรับตัวเลือกแรกนี้ คำสั่งล่วงหน้าจะถูกเก็บไว้ในขณะที่การเทรดต่อวันเปลี่ยนแปลง
  • ตัวเลือกที่สองคือ มีผลภายในวันนี้รวมกับ SL/TP – ตัวเลือกนี้สำหรับคำสั่งที่มีผลภายในวันที่เทรดเท่านั้น เมื่อจบวันแล้ว ระดับจุดขาดทุน จุดทำกำไร และคำสั่งล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกลบ
  • ตัวเลือกที่สามคือ มีผลภายในวันนี้โดยยกเว้น SL/TP – สำหรับตัวเลือกนี้ เมื่อเทรดในวันเทรดเปลี่ยนแปลง ระดับจุดขาดทุน และจุดทำกำไรจะถูกเก็บไว้ แต่คำสั่งล่วงหน้าจะถูกลบ
  ปริมาณที่น้อยที่สุด (Minimal Volume) – คือปริมาณการซื้อขายของสัญลักษณ์ที่น้อยที่สุด

  ปริมาณที่มากที่สุด (Maximal Volume) – คือปริมาณการซื้อขายของสัญลักษณ์ที่มากที่สุด

  ระดับของปริมาณการซื้อขาย (Volume Step) คือระดับของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขาย

  ประเภทของ Swap (Swap Type) มีวิธีการคำนวณค่า Swap 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
  • คำนวนด้วยจุด (In points) คือ ตัวเลขจำเพาะของจุดของราคาหลักทรัพย์
  • คำนวณด้วยค่าเงินพื้นฐาน (In the base currency) คือ จำนวนจำเพาะในค่าเงินพื้นฐานของสัญลักษณ์
  • คำนวณด้วยข้อตกลงในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (In percentage terms) คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไป ค่าเปอร์เซ็นต์นี้มาจากราคาของตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (ต่อ 1 ล็อต) และหารด้วย 360 เพราะค่าสวอป (Swap) คำนวณวันต่อวัน
  • คำนวณด้วยค่าเงินของเงินทุนประกัน (In the margin currency) คือจำนวนจำเพาะในค่าเงินของเงินทุนประกันของสัญลักษณ์
  ค่า Swap Long คือ ค่าสวอปสำหรับคำสั่งซื้อ

  ค่า Swap Short คือ ค่าสวอปสำหรับคำสั่งขาย

  ค่า Swap 3 วัน (3-day Swaps) คือ ค่าสวอปที่เกิดจากการถือคำสั่งข้ามคืนเป็นเวลา 3 วัน

  ข้อมูลที่แสดงข้างล่างนี้คือ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเสนอราคาและการเทรดของสัญลักษณ์ ที่คุณเห็นนี้เจาะจงให้เห็นช่วงเวลาของทุกวันใน 1 สัปดาห์